Széchényi 2020

`ABS` Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon (A és B komponensek a felsőoktatási Sport fejlesztésért)

TÁMOP-4.1.2.E-12-1-KONV-2013-0010


Összefoglaló

TÁMOP. 4.1.2.E-Sport a felsőoktatásban


Az Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézete az alábbi linkről érhető el:

 

http://mtu.uni-eger.hu/hu/mtu/ttk/sporttudomanyi-intezet

 

A projekt rövid összefoglalása:

 

A pályázatunk A és B komponensből áll, melyben 2013. októtől az alábbiak történtek.

 

A komponens:

 

Az A komponensben az EKF feladat volt a mindennapos iskolai testnevelés feladatainak ellátására átképzés és képzés megvalósítása. A mindennapos testnevelés bevezetésével közel 4 000 testnevelő tanár hiányzik hazánk iskoláiból.


Az EKF két szakirányú továbbképzési szakot indított:
1. Testnevelő Instruktor
2. Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak.

 

A szakirányú szakok beindítása előtt az alábbi feladatokat valósítottuk meg:

 

Piackutatás
A piackutatást két célcsoportnak terveztük. Az első kérdőívet az iskolák igazgatói és helyettesei töltötték ki az Észak-magyarországi régióból. A piackutatásunkkal a célunk volt feltérképezni a munkáltatók helyzetét és véleményét a képzésről. A kutatás eredményei bemutatták az iskolák testnevelővel való ellátottságát, valamint a vezetők hajlandóságát a munkavállalóik képzésbe való integrása iránt. Markáns véleményt fogalmaztak meg, a képzés eredményeiről is, melyből egyértelműen kiderül, hogy a vezetők leteszik a voksot a gyakorlat-centrikus oktatás, a tudáselemek gyakorlati használhatósága, a kompetenciafejlesztés dominanciája mellett.
Ezt a kutatási eredményt hasznosítani tudjuk a testnevelő-edző Bsc, testnevelő tanár MA és osztatlan tanár képzéseink során a képzés fejlesztésben, hiszen a munkaerő-piaci elvárásokat érvényesítenünk kell a tantárgyak tematikájának és oktatás-módszertani fejlesztések során egyaránt.
A Sportszakmai kollégium kérte a sporttudományi képzések KKK-jának módosítási javaslatát az EKF-től is 2015 januárig, melyhez ez a piackutatás nagy segítség, hiszen a KKK módosításokat a munkaerő-piaci igények markánsabb érvényesítésének figyelembevételével kell megtennünk.
A piackutatás másik célcsoportja a képzésben részt vevő leendő hallgatók (szakirányú szakképzések célcsoportjai) voltak. A kérdőívben kifejezték a képzéssel szembeni elvárásaikat, mind tantárgyakban, mind oktatás-módszertani szempontok tekintetében és hajlandóságukat a fenntartási időszakban meghirdetett térítési díjas képzések létjogosultsága (kereslete) iránt. Ezeket az igényeket a tananyagfejlesztésbe és az oktatásba valamint annak módszertani aspektusába be is illesztettük. Hajlandóságukat fejezték ki, hogy akár tandíj ellenében is jelentkeznének a képzésre, ha ezzel a munkaerő-piaci pozíciójukat tudják növelni illetve az elhelyezkedési esélyeiket javítani. Ezt az eredményt a fenntartás időszakára tudjuk kamatoztatni.

 

A 2013-as év végén 2014-es tanév elején megtörtént a két szakirányú továbbképzési szak akkreditációs anyagának, a szak tanegységeinek tantárgyi tematikájának kidolgozása. A pályázatban egy képzés akkreditációját vállaltuk, mely az indikátorok között nevesítésre került, de mi kettőt dolgoztunk ki (a másodikat ingyen vállalták a kollégák), hogy biztosítva legyen a pályázat alatt és a fenntartás időszakában is az általunk vállalt indikátor szám. A két képzés kidolgozása hozzájárul a későbbiekben is az EKF képzési kínálatának diverzifikációjához, mely a versenyképesség egyik meghatározó eleme lehet a közeljövőben. A kínálatbővítéssel hallgatói létszámbővülést tudunk elérni, hiszen ez az alapszakjainkon végzetteket vagy általunk nem kínált Bsc képzésben végzetteket céloz meg. A környékben végzett, a már tanári pályán testnevelőként elhelyezekedettek számára, bár nem ad magasabb fokú végzettséget, de a tanári életpályán előírt ún. kötelező képzésbe 7 évente összegyűjthető pontokat teljes mértékben biztosítja. Mivel 120 órás tanfolyamot kell 7 évente teljesíteni a két szakirányú továbbképzés 168 órás, így ezzel tudja teljesíteni. A fenntartás időszakában ezeket a kézképzéseket már tandíj ellenében tudjuk biztosítani az érdeklődőknek. Úgy gondoljuk, hogy minden évben 25-30 fő jelentkező várható, hiszen a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben való biztosítása évről-évre növekvő keresletet indukál a testnevelők vagy a mindennapos testnevelés feladatainak ellátására képzett szakemberek iránt.

 

Tananyagfejlesztés


Igen jelentős mennyiségű elektronikus tananyagok fejlesztése történt a pályázat keretén belül.
Elektronikus jegyzetek íródtak a Sportesemények szervezése, a Szabadidősportok, a Labdajátékok, az Atlétika, az Egészséges életmód és a Játékok tárgykörében. Ezek az elektronikus tankönyvek már az új kerettanterv által elvárt ismeretanyagok tartalmi és oktatás-módszertani aspektusait mutatják be korszerű szemlélettel.
Oktatásmódszertani kisfilmek készültek a zenés-táncos mozgásformák, relaxáció, gerincdeformitások javítását célzó tartásjavító gyakorlatok valamint a szabadidősportok új típusú trendjeiről és mozgásformáiról.
Power pointos elektronikus tananyagfejlesztés történt a szakirányú továbbképzési szak tanegységlistában szereplő valamennyi tantárgyához.

A tananyagokban megjelennek a NAT hiányterületei is, valamint azok az elvárások, melyek a gyakorlat-centrikus oktatást és a kompetenciafejlesztést preferálják.
Ezeket a kifejlesztett elektronikus tananyagokat nem csak a szakirányú továbbképzési szakjainkhoz, de a testnevelő-edző bsc, sportszervező bsc, rekreáció és egészség-fejlesztés bsc, testnevelő tanár MA és osztatlan tanár szakoknál is alkalmazni tudjuk egészben vagy részben, egy-egy fejezet vagy tananyagrész ajánlásával. Mivel az új tantervi elvárásban és munkaerő-piaci igényben (mindennapos testnevelés hiányos infrastruktúrával) megjelennek az új típusú trendek és mozgásformák, alternatív környezetben űzhető sportok, ezeket már a tananyagfejlesztésben markánsan megjelenítettük.
A testnevelő-edző bsc és sportszervező bsc szakok párhuzamos akkreditációja során a MAB Látogató Bizottságának véleményét most (2014. nov.) kaptuk meg. A véleményben kifogásolták, hogy a tanegységlistában kevésbé jelennek meg az új típusú trendek és mozgásformák. Ez a modern képzés tantárgyi struktúrája és tananyag fejlesztése segítségünkre lesz a MAB LB kifogásainak orvoslására a két Bsc szakunk tanegységeinek átstrukturálására, hiszen az új szakirányú továbbképzési szakunkban ezek a korszerű ismert-anyagok, tananyagok megjelentek.

 

B komponens

 

A B komponensben vállaltuk a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztését, ami a meglévő rendezvényeken túlmenően új elemeket is előírt kötelező jelleggel, valamint egy sportiroda működtetését.
A pályázatban szerepelt hallgatóink szabadidő sportolási aktivitásának növelése. Kötelező indikátor volt a nappali szakos hallgatók 20%-a. Így az idei évben több, mint 800 hallgatót tudtunk a különböző szabadidősport eseményeken aktivizálni. A pályázat keretében szerveztünk: Sport és egészségnapot, Kari és évfolyambajnokságokat, kollégiumi sportnapot és bajnokságot, különböző sportágakban versenyeket és vetélkedőket valamint sportbemutatókat.
Igaz, hogy a pályázat a főiskolai hallgatók aktivizálását írta elő kötelező jelleggel, amit biztosítottunk is. Mi úgy gondoltuk, hogy a tavaszi Sportnapunk jó alkalom lesz a főiskola és a sporttudományi képzés PR feldataihoz valamint jó marketingkommunikációs eszköz lesz, hiszen a sportágak bemutatását és kipróbálását célzó napon több, mint 500 fő általános és középiskolai tanuló vett részt.
A B komponens kötelező eleme a mentor rendszer. A kormány által megfogalmazott sportolók, élsportolók kettős élepálya-modelljének biztosításához kapcsolódik a projekt. Az élsportolókat egyéni tanrenddel, mentorálással segítettük, hogy a tantárgyaikat teljesíteni tudják az Olimpiai és nemzetközi felkészülésük mellett. Így sikerült is teljesíteni a tárgyakat ezeknek a tanulóknak.

 

Eszközbeszerzések

 

A pályázat keretében több, mint 4 millió Ft értékben történt eszközbeszerzés, mely informatikai eszközöket de különösen sportszereket jelentett.
A laptopokat az oktatók felhasználják az alap és mesterképzések kurzusainak oktatásához is. Ez nagy segítséget jelentette, hiszen akik megkapták, már több, mint 10 éves laptoppal rendelkeztek, így azok 30 perc alatt álltak fel, ami az óra idejét csökkentették.
A 3 millió Ft értékű sporteszközök beszerzése is nagyon hasznos, mely nem csak a projektben hasznosult, hanem a többi sportszakos képzésben is felhasználásra kerül. Ez nagyon hasznos, hiszen az utóbbi években sporteszközök vásárlása alig történt, így a meglévők alacsony elemszáma és kifogásolható minősége az oktatás színvonalára is kihatott. Bár a sportinfrastruktúra kiemelkedő jó az Intézetben, ezt nem követte a sportszerek kvalitatív és kvantitatív fejlesztése. Ezzel a beszerzéssel a képzéseink sportszerekkel való ellátottsága biztosítja a jó színvonalat.


< Vissza